Tracks of routes voor een GR tocht?

Er bestaat in het GPS wereldje nogal wat verwarring tussen de termen 'ROUTE' en 'TRACK'.
Meestal worden beide woorden door mekaar gebruikt. Maar afhankelijk van wat we willen doen met de gps is er wel degelijk een groot verschil tussen een route en een track.

Wat is een route?

Denk even niet aan een smartphone of een outdoor gps toestel, wel aan de gps in de auto - het schermpje dat ons van punt A naar punt B leidt. Het woord 'leiden' is hier erg betekenisvol.
Hoe werkt die auto gps? Simpel voorgesteld berekent het toestel onze huidige positie met behulp van de satellieten. Het weet op die manier waar we zijn (punt A). Vervolgens voeren we een adres in waar we heen moeten (punt B). Hoe ver A en B uit elkaar liggen maakt niet uit... Meer hoeven we niet te doen. De gps software zal zelf een weg uitstippelen en ons met de nodige instructies van punt A naar punt B leiden.

Onthou hier vooral dat de gps zelf de weg voor ons uitstippelt om ons naar de gewenste bestemming te 'leiden'.

Het gps systeem doet dat met behulp van de kaartinformatie waarover het beschikt. In de auto is dat meestal een kaart met enkel berijdbare autowegen. De kaart bevat ook allerlei andere informatie: toegelaten rijrichtingen, types van wegen (snelweg, gewestweg, tolweg, autovrije weg...), toegelaten snelheid... Daardoor kunnen we opties instellen: de snelste weg volgen (snelwegen volgen), de goedkoopste weg volgen (tolwegen vermijden), de kortste weg... Eventueel kunnen we tussenpunten invoeren (ik wil van A naar B via C). Bij het uitstippelen van de te volgen weg zal de gps ons dan via die tussenpunten sturen.
De punten die we in de gps invoeren worden ook wel eens routepunten, waypoints of wegpunten genoemd.
Definiëren we alleen maar een punt A en een punt B op een afstand van 100 km van elkaar, dan beslist het gps systeem volledig autonoom hoe het ons van A naar B leidt. We kunnen hoogstens een paar opties zelf instellen, maar dat is het dan. We hebben verder geen enkele invloed op de uitgestippelde weg.
Door tussenpunten aan te duiden kunnen we wel wat invloed uitoefenen. Hoe meer tussenpunten, hoe meer we het gps systeem verplichten een door onszelf uitgestippeld traject te volgen. Maar nog altijd geldt dat tussen die punten de gps zelf bepaalt hoe er moet gereden worden.

Dit begeleidingssysteem van punt naar punt wordt 'routeren' genoemd, de door de gps uitgestippelde weg is een 'route'. Een route is een verzameling van punten waartussen het gps systeem zelf bepaalt hoe het die punten met elkaar verbindt.

Een belangrijk kenmerk van een route is dat ze afhankelijk is van de beschikbare kaartinformatie. Zonder kaart kan een gps zelfs geen route voor ons uitstippelen.
De route zal altijd wegen volgen die op de kaart aangeduid zijn. De gps zal ons nooit zomaar de natuur insturen. Maar de ene kaart is de andere niet. Verschillende kaarten kunnen ook verschillende wegen tonen.
Beschikt onze gps bijvoorbeeld enkel over een kaart met de belangrijkste autowegen, dan kan het toestel enkel gebruik maken van die wegen om ons van A naar B te leiden. Zijn op die kaart ook de kleinere wegen aangeduid, dan zal de route die de gps samenstelt er anders uitzien. Staat op de kaart een weg waar tweerichtingsverkeer toegelaten is, terwijl die situatie ondertussen gewijzigd is, dan bestaat de kans dat de gps ons die weg instuurt terwijl dat helemaal niet meer mag. Het is dus belangrijk om een goede kaart uit te kiezen, en ook altijd de updates te installeren.

Als wandelaar of fietser hebben we echter niet veel aan de wegenkaarten die door de auto gps gebruikt worden. Fiets- en wandelwegen staan meestal niet op die kaarten. Daarvoor hebben we topografische of stafkaarten nodig. Met dit soort kaarten kan de gps zelfs rekening houden met onze manier van verplaatsen: wandelaar, fietser of autobestuurder?

Maar zelfs met topografische kaarten kan de gps enkel rekening houden met wat er op staat. Een wandelweg die op de ene kaart wel en op een andere niet aangeduid staat, kan een paar kilometer verschil maken in de door de gps uitgestippelde wandelroute van A naar B. Een GR pad kan al eens dwars door een weide lopen, of doet ons pootjebadend een riviertje oversteken. Als dit geen 'officiële' wandelpaden zijn die op de kaarten ingetekend zijn, dan kan het gps toestel er ons nooit langs leiden.

Voorbeeld: 3 verschillende routes naargelang de wegen en paden die op de kaart ingetekend zijn

   

 

   

 

Het zou ondertussen duidelijk moeten zijn dat een 'route' niet het concept is dat we nodig hebben om een GR pad te volgen. We zijn immers nooit zeker dat de gps tussen A en B exact ons GR pad zal volgen. We kunnen wel tussenpunten definiëren. Hoe meer, hoe groter de kans wordt dat de route redelijk goed overeenkomt met ons GR pad, maar 100% zeker wordt het nooit. En als het over 'onofficiële' paden gaat, dan weten we sowieso dat de gps ons ergens anders langs zal sturen.

Voilà, daarmee begrijpen we wat een GPS route is, en meteen ook waarom een 'route' niet echt geschikt is om een GR pad te volgen.

Wat is een 'track'?

'Track' wordt ook wel eens vertaald als 'spoor', en dat geeft al een goede aanduiding waar het over gaat. Denk aan het kruimelspoor dat Hansje en Grietje in het sprookje nalaten om achteraf hun weg te kunnen terugvinden...
In tegenstelling tot een 'route' geeft een 'track' een gps systeem niet de kans om zelf de weg tussen 2 punten uit te stippelen.
Een 'track' is - net als een route - een verzameling punten waarbij de gps ons van het ene naar het andere punt stuurt, maar dan gewoon rechtdoor van punt tot punt.
Tussen de punten die de track vormen neemt de gps zelf geen initiatief om ons te leiden. Er wordt geen rekening gehouden met de op de kaart aanwezige wegen. De gps toont gewoon een rechte lijn van punt naar punt.
Bij een track komt het er dus op aan voldoende punten te hebben zodat alle veranderingen van richting aangeduid zijn en ervoor zorgen dat we precies het beoogde traject te zien krijgen.
Neem als voorbeeld 2 punten die in vogelvlucht 500 m van mekaar verwijderd zijn. De kaart toont een bergachtig gebied en een kronkelende weg met enkele haarspeldbochten die de 2 punten met elkaar verbindt. Er zijn geen andere wegen of paden aangeduid op de kaart. Volgens de ontwerper van het GR pad is het de bedoeling de weg te volgen.
Als de twee punten als een 'route' gedefiniëerd zijn zal de gps ons feilloos langs de weg leiden om van het eerste naar het tweede punt te stappen. De gps baseert zich immers enkel op de beschikbare kaartinformatie en vermits de kaart maar die ene weg aanduidt zal dat ook de weg zijn die de gps voorstelt.
Als de twee punten deel uitmaken van een 'track', dan reageert de gps anders. Het toestel tekent gewoon een rechte lijn naar het tweede punt. Dat die lijn misschien over een rotswand of een ravijn loopt, daar houdt de gps software geen rekening mee. Er wordt evenmin rekening gehouden met de beschikbare weginformatie.
Willen we dat de 'track' ons correct langs de weg stuurt, dan zullen in de track veel meer punten moeten aangeduid worden. Die punten moeten elke bocht in de weg volgen opdat de track ons ook effectief de weg zal doen volgen.

Voorbeeld: een track, gedeeltelijk over weg en pad, gedeeltelijk door ongebaand terrein

 

Dat is meteen het essentiële onderscheid tussen een 'track' en een 'route': bij het volgen van een 'track' wijst de gps gewoon van één punt naar het volgende punt zonder zelf een weg uit te stippelen tussen die 2 opeenvolgende punten. Bij een 'route' neemt de gps zelf initiatief door een weg te zoeken en voor te stellen tussen 2 opeenvolgende punten. Die weg is gebaseerd op de informatie die de kaart bevat.

Een belangrijk gevolg van dit onderscheid is dat er niet eens een kaart nodig is om een track te volgen. Ook zonder kaart toont de gps de lijn naar het volgende punt in de track. Een kaart is uiteraard beter omdat die de situatie illustreert door de omgeving te tonen, maar de gps zelf maakt geen gebruik van die kaart om de track te tonen. De kaart is niet meer dan een achtergrond.

Dit betekent ook dat enkel een track in staat is om ons een traject te laten volgen dat niet als een weg of een pad op de kaart aangeduid is. Denk maar aan het doorsteken van een weide of een privépad dat niet op de kaart aangeduid is.

Wat hebben we nodig om een GR traject te volgen?

We gebruiken bewust niet de term 'GR route' omdat die in deze context erg verwarrend zou zijn.

Uit al het bovenstaande blijkt dat we een 'track' nodig hebben om een GR traject correct te kunnen volgen met een gps.
Enkel een track kan precies het GR pad tonen dat we moeten volgen. Een 'route' geeft de gps teveel initiatief om zelf te bepalen hoe van het ene naar het andere punt te gaan. En afhankelijk van de kaartinfo waarover de gps beschikt kan die suggestie wel eens aanzienlijk verschillen van het werkelijke GR pad.

Opmerking: onze conclusie dat we een 'track' nodig hebben om een GR traject exact te volgen, geldt enkel voor een welbepaald GR (of een ander) wandeltraject.
Wie gewapend met een stafkaart ter plaatse zelf wil bepalen welke paden gevolgd worden, kan zich tevreden stellen met routepunten in te geven. De gps zal dan zelf een route voorstellen, maar we zijn vrij om die al of niet te volgen. Naargelang onze positie zal de gps de route aanwijzingen telkens aanpassen (herberekenen). Eigenlijk gebruiken we dan de gps suggesties niet, tenzij we echt verloren lopen of voor een onverwachte hindernis komen te staan. Dan kunnen we altijd terugvallen op de gps om ons toch naar het volgende routepunt te begeleiden.

De concepten 'route' en 'track' zijn dus wel degelijk erg verschillend.
Bij een 'route' bepaalt de gps hoe we van het ene naar het andere punt moeten gaan, en die suggestie is niet noodzakelijk dezelfde als de weg die ons GR pad volgt.
Bij een 'track' neemt de gps geen enkel initiatief en toont enkel de rechte lijnen tussen de opeenvolgende trackpunten. Het komt er dus op aan voldoende punten in de track te plaatsen zodat we met die richtingaanwijzingen niet kunnen verkeerd lopen en altijd exact het GR pad volgen.

Track en Route onderscheiden?

Net zoals tekst, beeld, muziek, video en kaarten worden ook tracks en routes opgeslagen als bestanden op de computer (of outdoor gps of smartphone).
Er bestaan tal van bestandsformaten waarin tracks en routes opgeslagen worden. Iedere leverancier van gps en navigatie apparatuur en toepassingen heeft er wel één of meerdere die rekening houden met de bedrijfseigen mogelijkheden. Om er maar een paar te citeren: bij Garmin is het meest gebruikte formaat .gdb, bij Google zijn er de .kml en .kmz bestandsformaten. Gelukkig is er ook een standaard formaat, en dat is .gpx. Bijna alle leveranciers zorgen er voor dat hun bedrijfseigen formaat makkelijk te bewaren is in, of te converteren is naar het .gpx formaat, en dat hun apparatuur / toepassing ook met dat standaard formaat kan werken.

Als we ergens een bestand zien zoals wandeling.gpx, of wandeling.kml, of wandeling.gdb, dan weten we dat het gaat om een track- of routebestand.
Maar daarmee weten we nog altijd niet wat het nu precies is: een track of een route? Beide worden namelijk onder hetzelfde bestandsformaat opgeslagen. Wandeling.gpx kan dus evengoed een track als een route zijn, en uit al het voorgaande weten we dat het resultaat totaal verschillend kan zijn.
Meestal geeft de eigenaar van het bestand (website, vriend...) zelf aan wat het is, maar het is evengoed mogelijk dat die zich niet bewust is van het verschil en dat de termen track en route zonder onderscheid gebruikt worden.

De enige manier om zeker te zijn, is het bestand openen. Dat kan op een gps toestel, of met een programma waarmee tracks en routes kunnen bekeken en bewerkt worden. Een veel gebruikt programma daarvoor is BaseCamp van Garmin (vrij op pc te installeren). Programma's zoals BaseCamp maken een duidelijk onderscheid tussen tracks en routes en gebruiken daarvoor ook verschillende symbolen. Op die manier is het onmiddellijk duidelijk of het om een track (spoor) of een route gaat.

Hoe een track bestand maken of bekomen?

Wat betreft trackbestanden is het internet een echte hoorn des overvloeds. Talloze websites bevatten duizenden tracks die kunnen gedownload worden. We hoeven ze maar op de pc en/of de gps te plaatsen en we kunnen stappen of fietsen waar we maar willen. Of al die tracks ook even juist en interessant zijn, dat is een ander paar mouwen. Iedereen vindt na wat zoeken en uitproberen wel enkele betrouwbare bronnen.

Die tracks kunnen we ook zelf maken of bewerken. Dat doen we met programma's zoals het al geciteerde BaseCamp. Een andere mogelijkheid is Google Earth. Er zijn er nog andere. Ieder programma heeft zijn eigen werkwijze en het vergt wat oefening om er echt bedreven in te worden. Voor wie graag eigen tochten samenstelt en goed voorbereid wil vertrekken zijn dit soort programma's onmisbaar.

Tenslotte is er ook nog de mogelijkheid om zelf tracks op te nemen met het gps toestel. De meeste tracks die op het internet te vinden zijn komen trouwens op die manier tot stand. Iemand registreert het verloop van een tocht op de gps, en stelt de opgenomen track ter beschikking op een website, of deelt die rechtstreeks met vrienden en kennissen. Een opgenomen track kan er erg grillig en onnauwkeurig uitzien. Onderweg varieert de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling door de gps voortdurend. Dat komt door allerlei factoren zoals de wijzigende omgeving en atmosferische omstandigheden. Ook haltes of ter plaatse even ronddraaien leveren grillige patronen op. Als het de bedoeling is een dergelijke track ook voor anderen beschikbaar te stellen, dan moet de track eerst 'opgeschoond' worden. Dat gebeurt dan weer met de hoger geciteerde programma's.

 

Facebook

Nieuwsbrief registratie

Met de Nieuwsbrief blijf je makkelijk op de hoogte van onze activiteiten en van nieuwe inhoud op de website. De Nieuwsbrief wordt enkel gestuurd als er iets te melden valt.

Ik stem ermee in om mijn persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken voor de verzending van de Nieuwsbrief. Lees het privacybeleid

Help ons spam te voorkomen en vul het resultaat van de som in!

captcha

() Verplichte velden

×

Door verder te surfen op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies voor een betere surfervaring, voor bezoekers statistieken en voor het linken met sociale media. U kunt dit ook weigeren.